Bogføringsloven

BogføringslovenSom udgangspunkt har alle virksomheder bogføringspligt.

Bogføringsloven er biblen og regelsættet, der regulerer al bogføring i Danmark.

Bogføringsloven er lang og omfattende, men yderst vigtig at kende.

Som udgangspunkt har alle danske virksomheder bogføringspligt jf. §1 stk. 1.

Du kan med interesse lære disse dele af bogføringsloven at kende:

 • Ændringer vedr opbevaring af regnskabsmateriale herunder form (Papir/elektronisk eller andet medie)
 • Transaktionssporet – § 4 stk. 1 ”Ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning.”
 • Kontrolsporet – § 4 Stk. 2. Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed. Dvs. bilag som er kan være bankudtog, bonner, fakturaer, kreditnotaer, kassestrimler – PDF-filer som er tilgængelige se paragraf 5.
 • Bilag – § 5. Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen, uanset dokumentationen er på elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie. Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der hidrører fra andre end den bogføringspligtige. Øvrige bilag anses som interne.
 • God bogføringskik § 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.
  Stk. 2. Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.
 • Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. § 9.  Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilag skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb.
  Stk. 2. Registreres på baggrund af elektronisk overførte data, skal den bogføringspligtige desuden dokumentere den enkelte overførsel og dennes tidsmæssige placering.
 • Arkivtid for bilag 5 år (skat har ret til at gå 5 år tilbage. Mangler bilag eller kan de ikke fremskaffes kan indehaver få bøder og i værste fald komme i fængsel
 • § 10. 1)  Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale.
  Stk. 2. Opbevares regnskabsmaterialet på elektronisk medie, mikrofilm eller anden lignende måde, skal det uden bearbejdning, beregninger eller tilpasninger kunne udskrives i klarskrift.
  Stk. 3. Beskrivelsen af systemer til at fremfinde og udskrive regnskabsmaterialet i klarskrift, jf. § 14, stk. 3, nr. 2, skal opbevares i klarskrift.
  Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag.